| Zákon o ochrane osobných údajov | Bezpečnostné projekty | www.kameryazakon.sk - |Zákon č.136/2014 Z.z. | Bezpečnostné projekty pre ochranu pre KMIS (CCTV) | ÚOOÚ | www.kameryazakon.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Čoraz viac ľudí si chráni svoj majetok pomocou kamerového systému. Či už sú to rôzne firmy, úrady, inštitúcie alebo aj súkromné osoby,
musia pri prevádzkovaní kamerového systému doržiavať platné zákony Slovenskej republiky.
Každý kamerový systém, ktorý monitoruje priestor prístupný verejnosti, musí spĺňať ustanovenia Zákona o ochrane osobných údajov. V zmysle Zákona je irelevantné, či sa snímaný obraz z monitorovaného priestoru zaznamenáva alebo sa len prenáša na monitor, resp. projektor, či sa obraz šíri v uzavretom alebo otvorenom televíznom okruhu, či sa šíri internetom alebo intranetom. V zmysle Zákona je každý kamerový systém informačným systémom, spracúvajúci osobné údaje osobitnej kategórie.
Medzi verejnosťou panuje nesprávny názor, že Zákon o ochrane osobných údajov platí od 1. januára 2014 alebo že platí od 1. júla 2013. Preto uvádzame chronológiu zákonov, postupne, ako boli prijímané.
Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov z 3. júla 2002 a platný od 1. septembra 2002
Zákon č. 90/2005 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov z 3. februára 2005 a platný od 1. mája 2005
Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 30. apríla 2013 a platný od 1. júla 2013
Zákon č. 84/2014 Z.z. - novela Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 3. apríla 2014 a platný od 15. apríla 2014
Zákon č.136/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov
je úplné znenie zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 84/2014 Z. z.  Zrušuje sa zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z., Zákona č. 576/2004 Z. z., Zákona č. 90/2005 Z. z. a Zákona č. 583/2008 Z. z..  Tento zákon nadobudol účinnosť 1. júla 2013.
Zákon č. 84/2014 Z. z., ktorým samení a dopĺňa zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon NR SR č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov nadobudol účinnosť 15. apríla 2014.

Každý kamerový systém, ktorý monitoruje priestor prístupný verejnosti, musí spĺňať ustanovenia Zákona o ochrane osobných údajov. Za bezpečnosť osobných údajov zodpovedá prevádzkovateľ. Na tento účel musí prij primerané bezpečnostné opatreni. Bezpečnostné opatrenia prevádzkovateľ zdokumentuje v Bezpečnostnom projekte informačného systému alebo ak nie je potrebný Bezpečnostný projekt, preukazuje sa napríklad popisom bezpečnostných opatrení a spôsobom ich uplatňovania v konkrétnych podmienkach, záznamami o poučení oprávnených osôb podľa § 21 zákona, záznamami o zistených bezpečnostných incidentoch s vplyvom na bezpečnosť osobných údajov a záznamami o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal na zaistenie bezpečnosti informačného systému po bezpečnostných incidentoch.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky